RODO2018-08-16T10:45:26+00:00

Polityka Prywatności (RODO), cookies oraz serwisu internetowego www.fundacja-es-opieka.pl  

Informacja o sposobie i celach pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych

„FUNDACJA EUROPEJSKIE SPOTKANIA”

Szanowny Użytkowniku jesteśmy zadowoleni z Twojego zainteresowania nasza firmą. Twoja prywatność (ochrona danych osobowych) ma szczególnie wysoką wartość dla Fundacji Europejskie Spotkania. Korzystanie z serwisu internetowego jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba zainteresowana chcę korzystać z naszych usług specjalnie przygotowanych za pośrednictwem naszego serwisu internetowego, może być wymagane przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zwykle poszukujemy zgody osoby, której dane dotyczą.  Przetwarzanie danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, jest zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz zgodne z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych posiadających zastosowanie w Fundacji Europejskie Spotkania. Dzięki niniejszej polityce prywatności nasza fundacja stara się informować opinie publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach wynikających z niniejszej polityki prywatności.

Administrator Fundacji Europejskie Spotkania wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak największej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu internetowego. Niemniej jednak każda zainteresowana osoba morze przesłać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie lub listownie (droga tradycyjną).

1. DEFINICJE

Oświadczenie o ochronie prywatności Fundacji Europejskie Spotkania opiera się na terminologii stosowanej przez prawodawcę europejskiego przy wydawaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do odczytania i zrozumienia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych Klientów oraz partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszej polityce prywatności stosujemy następujące nazewnictwo, w tym miedzy innymi:

 1. RODO to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych. Pełna nazwa aktu, który reguluje przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”. Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych miedzy poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.
 2. Dane osobowe – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Podmiot danych – każda zdefiniowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.
 4. Administrator (danych) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 5. Procesor – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych – to dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych , w zbiorach lub bazach danych osobowych i obejmuje zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych.
 7. Ograniczenie przetwarzania – jest to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.
 8. Profilowanie – jest dowolną forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 9. Usuwanie danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczą.
 10. Anonimizacja – zmiana danych osobowych w wyniku której dane te tracą charakter danych osobowych.
 11. Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób (np. poprzez zastępowanie nazw liczbami), że danych osobowych nie można już przypisać do określonego podmiotu danych bez użycia dodatkowych informacji (np. Listy referencyjnej nazwisk i numerów), pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 12. Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, określone, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie osoby, której dane dotyczą, za pomocą oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych z nim związanych. Zgoda musi być udokumentowana we właściwy sposób, aby ją udowodnić.
 13. Strona trzecia – oznacza osobę fizyczną lub prawna. Organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.
 14. Naruszenie ochrony danych osobowychjest to przypadkowy lub niezgodny z prawem incydent prowadzący do zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.

2. NAZWA I DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest:
Fundacja Europejskie Spotkania,  ul. Dworcowa ½, 84-200 Wejherowo,
Tel: +48 58 57 21 183, e-mail: fes-wejherowo@eufundacja.eu

3. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: daneosobowe@fundacja-es-opieka.pl

4. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Rozporządzenie RODO kładzie szczególny nacisk na to, aby osoby , których dane są przetwarzane, miały większy dostęp do informacji na temat podejmowania prze administratora działań. Osoby mają też posiadać większą kontrolę nad danymi, które przekazują administratorowi.

Każdy Klient ma również prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez fundację i zaufanych partnerów oraz ich sprostowania, usunięcia (prawo do zapomnienia), wycofania lub ograniczenia przetwarzania w czasie. Ponadto, każdy Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych pisząc o tym na adres kontaktowy: daneosobowe@fundacja-es-opieka.pl

Klient posiada również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do właściwego organu nadzorczego.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Prawo dostępu do danych – osoby , których dane dotyczą mają możliwość uzyskania od administratora informacji, czy ich dane są przetwarzane i w jakim zakresie – art. 15 RODO. Dodatkowo osoba może żądać od administratora dostępu do danych oraz uzyskania ich kopii.
 2. Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO dotyczy prawa do poprawiania danych osoby, której dane dotyczą. Jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne osoba może żądać od administratora ich sprostowania.
 3. Prawo do bycia zapomnianym – osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do ich usunięcia art. 17 RODO. W przypadku wystąpienia pewnych okoliczności osoba może żądać od administratora usunięcia niektórych danych na swój temat, bądź całego ich zbioru. Proces usuwania powinien być przeprowadzony bez zbędnej zwłoki.

Przesłanki do usunięcia danych to miedzy innymi:

 • Brak podstawy prawnej do przetwarzania danych (np. cofniecie zgody na ich wykorzystywanie, które opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit. A RODO.
 • Zebrane dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały one zgromadzone.
 • Dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usługi społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
 • Wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
 • Dane osobowe musza zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, którym podlega administrator.

Jeżeli jedna z powyższych przyczyn jest prawidłowa, a osoba zainteresowana chce zorganizować usunięcie danych osobowych przechowywanych w Fundacji Europejskiego Spotkania, może w dowolnym momencie skontaktować się z administratorem fundacji, który zorganizuje natychmiastowe spełnienie żądania udzielenia pomocy.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania – RODO przewiduje także możliwość wniesienia prośby o ograniczenie przetwarzania danych. Okoliczności, w jakich osoba, której dane dotyczą może z tego prawa skorzystać wymienione są w art. 18 RODO:
 • Kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe – ograniczenie ich przetwarzania następuje do momentu, kiedy zostaną poprawione.
 • W momencie kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych.
 • Kiedy nie są one potrzebne administratorowi danych osobowych, jednak potrzebuje ich osoba , do której należą.
 • W przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania danych – ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten jest podstawny.
 1. Prawo do przenoszenia danych – W art. 20 RODO wprowadzone zostało kolejne prawo osób, których dane dotyczą – prawo do ich przenoszenia pomiędzy różnymi podmiotami (administratorami). Jeśli prośba taka zostanie wystosowana, administrator ma obowiązek przekazać osobie komplet zgromadzonych danych na jej temat w formie, która będzie możliwa do odczytania. Osoba, której dane dotyczą może później bez przeszkód przekazać te informacje innemu administratorowi.
 2. Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Na podstawie przepisu znajdującego się w art. 21 RODO, osoby, których dane dotyczą mają prawo nie zgodzić się na to, aby ich dane były wykorzystywane do celów „podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu”” – np. profilowania, które powodują skutek prawny dla osoby. Administrator w takim przypadku nie ma prawa do przetwarzania danych, pod warunkiem, że nie będą istniały inne ważne podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy to przeprowadzenie profilowania jest wymagane w celu prawidłowego zawarcia bądź wykonania umowy – wtedy osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 3. Ograniczenia praw osób, których dane są przetwarzana – RODO zakłada, że prawa osób, których dane dotyczą mogą być ograniczone w szczególnych przypadkach, np.:
 • Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub publicznego.
 • Zapobieganie przestępczości.
 • Konieczność zapewnienia niezależności sadów.
 • Kiedy prawa osób, których dane dotyczą, utrudniają wypełnianie celów gospodarczych lub finansowych państw członkowskich lub Unii Europejskiej.

5. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO służy fundacji jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest podmiot danych, tak jak ma to miejsce na przykład w operacjach przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi, przetwarzanie opiera się na: art. 6 ust1. Lit b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Może się tak zdarzyć że odwiedzający naszą fundacje Klient został ranny, a jego nazwisko, wiek, ubezpieczenie zdrowotne lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Takie przetwarzanie będzie oparte na art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą być oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej, operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, są wymagane, jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

6. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Kryterium dotyczącym okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiednio (ustawowy) czas przechowywania. Po upływie tego terminu dane będą usuwane, jeśli nie będą już wymagane do realizacji zapisów zawartych w umowach.

7. PRZEPISY PRAWA DOTYCZACE UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Wyjaśniamy ze udostępnianie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. informacje o kontrahentach). Dane konieczne do zawarcie umowy, przekazuje nam osoba której dane osobowe dotyczą, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Na przykład osoba, której dane dotyczą, musi podać nam dane osobowe, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznaczałoby, że umowa nie może zostać zawarta.

8. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE:

Administrator Fundacja Europejskie Spotkania przekazuje pozyskane dane osobowe w celach zaoferowania Klientowi najlepszej obsługi, wyłącznie upoważnionym pracownikom do przetwarzania danych osobowych oraz jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, możemy przekazać pozyskane dane osobowe współpracującym z nami serwisom rezerwacyjnym, firmie prowadzącej księgowość, prawnikom, firmie hostingowej, transportowej, firmie informatycznej, firmie ubezpieczeniowej (np. konieczność naprawienia szkody), firmie ochroniarskiej.

Dane osobowe mogą być przekazywane również organom publicznym o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy prawa i przedstawią odpowiednie żądanie.

9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Administrator nie podejmuje w pełni zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

10. GDROMADZENIE DANYCH ORAZ INFORMACJI:

Strona internetowa Fundacja Europejskie Spotkania zbiera serię ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy strona internetowa jest odwiedzana.Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera.

Dane które mogą być zbierane:

 1. Rodzaje i wersje przeglądarek użytkownika.
 2. System operacyjny używany przez system dostępu.
 3. Strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej.
 4. Data i godzina dostępu do strony internetowej.
 5. Adres protokołu internetowego (adres IP).
 6. Dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz inne podobne dane i informacje wykorzystywane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Fundacja Europejskie Spotkania nie wyciąga żadnych wniosków na temat danej osoby.

Informacje te są wymagane, aby:

 1. Poprawnie dostarczyć zawartość naszej strony internetowej.
 2. W celu optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklamowania.
 3. W celu zapewnienia dalszego funkcjonowania naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, oraz zapewnienie organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku.
 4. Zbierane dane i informacje są zbierane do celów statystycznych i dalej poddane ocenie przez Fundację Europejskie Spotkania w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa tych danych w naszej firmie w celu ostatecznego zapewnienia najlepszego możliwego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

11. KONTAKT ZA POSREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ:

Ze względu na przepisy prawne, strona internetowa fundacji zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym także ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli zainteresowana osoba skontaktuje się z administratorem danych pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe, dobrowolnie przekazywane przez osobę zainteresowaną administratorowi, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Nie ujawnia się tych danych osobowych stronom trzecim. Korzystając z formularza kontaktowego mogą Państwo wyrazić zgodę na:

 • Przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez „Fundację Europejskie Spotkania” w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE l 119 z 04.05. 2016r) .
 • Przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
 • Wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

 

12. PLIKI COOKIES

Informujemy że nasza strona internetowa wykorzystuje pliku cookies służące do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz analizowania ruchu na stronie internetowej. Pliki typu „Cookies” to dane informatyczne zapisane w plikach tekstowych i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia podczas gdy odwiedzamy różne strony internetowe. Użytkownicy mogą samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Podstawą prawną przetwarzania informacji tekstowych „Cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

13. AKTUALIZACJA

Wszystkie powyżej przedstawione informacje odnośnie ochrony danych osobowych, również informacje na stronie internetowej www.fundacja-es-opieka.pl mogą być stale modyfikowane. W związku z tym zalecamy regularnie sprawdzanie ich treści.

” Fundacja Europejskie Spotkania”
Ul. Dworcowa ½, 84-200 Wejherowo,
Tel: +48 58 57 21 183,
e-mail: fes-wejherowo@eufundacja.eu

Go to Top